SKU: Β01-ΑΒ Boho (Κορμάκι-Σαλιάρα)
SKU: Β04-ΑΒ Girl Star (Κορμάκι-Σαλιάρα)
SKU: Β05-ΑΒ Mermaid (Κορμάκι-Σαλιάρα)
SKU: Β06-ΑΒ Rainbow (Κορμάκι-Σαλιάρα)
SKU: Β10-ΑΒ Unicorn (Κορμάκι-Σαλιάρα)
SKU: Β11-ΑΒ Unicorn 2 (Κορμάκι-Σαλιάρα)